چچ

نسخه جدید اسکرام

نسخه ۲۰۲۰ راهنمای اسکرام منتشر شد

همزمان با 25 سالگی اسکرام، دو نفر مبدع اسکرام یعنی جف سادرلند و کن شوئبر تصمیم گرفتند که تغییراتی در راهنمای اسکرام (تعریف اصلی اسکرام) داشته باشند و نسخه 2020 این راهنما را منتشر کنند.

ما نیز به رسم همراهی با موسسه Scrum.org و در همراهی دوستان عزیز انجمن چابک ایران تصمیم گرفتیم، دوباره نسخه جدید را به فارسی همزمان با رونمایی جهانی، آماده در خدمت دوستان جامعه چابک ایرانی قرار دهیم.

تیم ترجمه نسخه 2020 راهنمای اسکرام:

از صدها نفری که از ابتدا تاکنون به روند ترجمه این راهنما یاری رساندند، باید به‌ویژه به همراهان گرامی اسد صفری، اسماعیل وکیلی، سهیل صمدزاده، رسول باغبان، مسعود باقری، ندا کاشی، حسام معین الدین، حمید صابری، نوید نیک پی، محمود اسدی، آرش خرمشاهی که بار زحمت ترجمه و تنظیم نسخه پیش رو بر دوش ایشان بوده است، اشاره کرد.

دانلود نسخه انگلیسی:

https://www.scrumguides.org/

دانلود نسخه فارسی:

https://www.scrumguides.org/download.html

آدرس کوتاه شده: