شنبه, ۰۲ بهمن ۱۴۰۰ ۱۶:۰۹ ۴۲۶
طبقه بندی: اخبار داخلی
چچ

گزارش برگزاری پنجمین همایش پیشرفت‌های معماری سازمانی

گزارش برگزاری پنجمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی در شماره 257 نشریه گزارش کامپیوتر، ماهنامه انجمن انفورماتیک ایران چاپ شده است

گزارش برگزاری پنجمین همایش پیشرفت‌های معماری سازمانی

پنجمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی 2021-NCAEA در تاریــخ 10 و 11 آذرماه 1400 در دانشــگاه فردوســی مشــهد و با همکاری انجمن انفورماتیک ایران برگزار شــد. مضمون اصلی این دوره از همایش، «معماری ســازمانی و مدیریت بحران؛ تــاب‌آوری، پایــداری، چابکی و مدیریت مخاطرات» بود.

ســخنرانی کلیدی آقای جان زاکمن (Zachman John) پایه‌گذار و از تاثیرگذارترین صاحب‌نظران معماری سازمانی در جهان، در نخستین روز برگزاری همایش، از دســتاوردهای مهم این دوره از همایش بود. همچنین در این دوره از همایش برای اولین بار، مقالات انگلیســی نیز برای ارائه پذیرش شد. از مجموع 65 مقاله فارسی و انگلیسی ارسال شده، 16 مقاله برای ارائه شفاهی و 19 مقاله برای ارائه پوستری پذیرفته شد.

گزارشی از برگزاری این همایش در شماره 257 نشریه گزارش کامپیوتر، ماهنامه انجمن انفورماتیک ایران چاپ شده است.

دسترسی به ماهنامه

منبع:
آدرس کوتاه شده: