چچ

همایش‌های سالانه معماری سازمانی

اولین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی

اولین همایش سالانه در تاریخ آذر 1396 به‌میزبانی دانشگاه شهید بهشتی در تهران برگزار شد.

دومین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی

دومین همایش سالانه در تاریخ آبان 1397 به‌میزبانی دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد.

سومین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی

سومین همایش سالانه در تاریخ آبان 1398 به‌میزبانی دانشگاه صنعتی شریف در تهران برگزار شد.

چهارمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی

چهارمین همایش سالانه در تاریخ آبان 1399 به‌میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد.

پنجمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی

پنجمین همایش سالانه در تاریخ آذر 1400 به‌میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

ششمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی

ششمین همایش سالانه در تاریخ آبان 1401 به‌میزبانی دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد.

هفتمین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی

هفتمین همایش سالانه در تاریخ آبان 1402 به‌میزبانی دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد.

آدرس کوتاه شده: